Warunki korzystania z serwisu

Niniejsze Warunki użytkowania i Oświadczenie o ochronie prywatności na stronie internetowej („Warunki") regulują korzystanie ze strony internetowej Amicus Therapeutics znajdującej się pod adresem fabryfamilytree.pl („Strona”), administrowanej przez Amicus Therapeutics Inc., z siedzibą w Filadelfii, USA („Amicus", „my" lub „nas").

KAŻDY, KTO UZYSKUJE DOSTĘP DO WITRYNY, POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI I ZOBOWIĄZUJE SIĘ ICH PRZESTRZEGAĆ. Amicus może modyfikować Warunki w dowolnym momencie, a taka modyfikacja wejdzie w życie natychmiast po opublikowaniu na Stronie. Dalszy dostęp lub korzystanie ze Strony po wejściu w życie modyfikacji będzie uważane za akceptację zmodyfikowanych Warunków.

1. Licencja. Zawartość naszej Witryny, w tym jej „wygląd” i działanie (np. tekst, grafika, obrazy, logo i ikony przycisków), treści redakcyjne, powiadomienia, oprogramowanie (w tym programy komputerowe oparte na HTML lub XML) i inne materiały, są chronione zarówno amerykańskimi, jak i innymi przepisami w zakresie praw autorskich, które mają zastosowanie. Treści te należą do Amicus lub są przez Amicus licencjonowane. Niniejszym udzielamy użytkownikom Strony prawa do przeglądania i korzystania ze Strony zgodnie z Warunkami. Użytkownik może pobrać lub wydrukować kopię informacji podanych na Stronie wyłącznie do użytku wewnętrznego lub dystrybucji. Przedruk lub elektroniczne powielanie jakiegokolwiek dokumentu lub grafiki w całości lub w części w jakimkolwiek innym celu jest wyraźnie zabronione, chyba że uzyskano uprzednią pisemną zgodę.

2. Odpowiedzialność użytkownika. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za korzystanie ze Strony lub dostęp do niej, w tym dostęp do jakiejkolwiek literatury Amicus lub innej literatury uzyskanej za pośrednictwem Strony, oraz zrzeka się wszelkich roszczeń lub podstaw powództwa przeciwko Amicus, członkom zarządu, dyrektorom, pracownikom, agentom i podmiotom stowarzyszonym w zakresie, w jakim jest to zgodne z obowiązującymi przepisami.

3. Linkowanie do Strony. Zapraszamy do linkowania Strony z innych stron internetowych; wymagane jest jednak połączenie się ze stroną główną Strony, a przed podłączeniem linku, wymagane jest uzyskanie zgody. Aby uzyskać zgodę, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail podanym w punkcie 10 Warunków. W żaden sposób nie obsługujemy, nie kontrolujemy ani nie wspieramy stron linkujących i zastrzegamy sobie prawo do zablokowania takiego linku w dowolnym momencie według własnego uznania.

4. Zasoby osób trzecich na naszej stronie. Z przyjemnością udostępniamy linki do zasobów osób trzecich w sekcji „Zasoby" naszej Witryny. Uzyskaliśmy pozwolenie na udostępnienie tych linków do osobistego, niekomercyjnego użytku, ale zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za dokładność, zgodność z prawem lub sposób wykorzystania tych zasobów i, o ile wyraźnie nie stwierdzimy inaczej, nie popieramy żadnej z opinii ani treści w nich zawartych.

5. Wyłączenie odpowiedzialności. NINIEJSZA STRONA I ZAWARTE W NIEJ INFORMACJE SĄ UDOSTĘPNIANE "TAK JAK SĄ", BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ. NIE GWARANTUJEMY, ŻE INFORMACJE NA TEJ STRONIE SĄ AKTUALNE, DOKŁADNE LUB KOMPLETNE I NIE NALEŻY POLEGAĆ NA NICH PRZY PODEJMOWANIU JAKICHKOLWIEK DECYZJI LUB DZIAŁAŃ. NINIEJSZYM NIE GWARANTUJEMY, ŻE INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA STRONIE BĘDĄ WOLNE OD ZAKŁÓCEŃ LUB ŻE STRONA JEST WOLNA OD WIRUSÓW, KONI TROJAŃSKICH LUB INNYCH NIEBEZPIECZEŃSTW, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ ZNISZCZENIA. Okresowo wprowadzane są zmiany w treści Warunków; zmiany te będą aktualizowane na Stronie.

6. Zwolnienie z odpowiedzialności. Użytkownik zgadza się zwolnić Amicus, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów i podmioty stowarzyszone przed wszelkimi stratami, wydatkami, szkodami i kosztami, w tym uzasadnionymi kosztami honorariów pełnomocników, wynikającymi z lub związanymi z jakimkolwiek naruszeniem niniejszych Warunków lub jakąkolwiek działalnością związaną z korzystaniem ze Strony (w tym między innymi naruszeniem praw własności intelektualnej osób trzecich na całym świecie, niedbałym lub bezprawnym zachowaniem) przez użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę uzyskującą dostęp do Strony w jego imieniu – w zakresie, w jakim jest to możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Prywatność. Nie zbieramy danych osobowych od odwiedzających naszą Witrynę, chyba że dobrowolnie zdecydujesz się przekazać je nam za pośrednictwem jednego z podanych adresów e-mail. Użytkownicy są zaproszeni do zadawania pytań na temat Amicus, naszych badań lub do zadawania pytań o możliwości zatrudnienia. Wykorzystamy informacje, które przekazują użytkownicy w tych wiadomościach, aby odpowiedzieć na zapytanie. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności Amicus zamieszczoną na Stronie.

8. Możliwości zatrudnienia. Mile widziane są wyrazy zainteresowania zatrudnieniem w Amicus. Amicus nie dyskryminuje przy zatrudnianiu ze względu na rasę, kolor skóry, religię, niepełnosprawność, pochodzenie narodowe, wiek, płeć lub jakiekolwiek inne cechy chronione przez obowiązujące prawo. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zaproszenie do przesłania CV lub wyrażenie zainteresowania pracą zamieszczoną na Stronie nie ma na celu i nie tworzy umowy między Użytkownikiem a Amicus o pracę lub jakiejkolwiek innej korzyści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelka komunikacja wysłana przez niego do Amicus z zapytaniem o możliwość zatrudnienia nie będzie uważana za formalną aplikację i nie nakłada na Amicus obowiązku udzielenia odpowiedzi. Jeśli Amicus będzie zainteresowany zbadaniem możliwości zatrudnienia użytkownika, skontaktuje się z nim w odpowiedzi na zapytanie.

9. Prawo właściwe i właściwość sądów. Warunki należy interpretować zgodnie z prawem polskim, z wyjątkiem zasad kolizji lub wyboru innego prawa. Korzystając ze Strony, zgadzasz się na właściwość sądów polskich - w zakresie sporów wynikających z Warunków lub z nimi związanych lub – o ile będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa według wyłącznego wyboru Amicus, do wiążącego arbitrażu przed jednym arbitrem zgodnie z Procedurami rozstrzygania sporów handlowych Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego.

10. Kontakt z nami. Aby zapytać o linkowanie do naszej Strony, o znaki towarowe lub prawa autorskie lub jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami pod adresem: info@amicusrx.com.